Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Priorytety rozwoju

Długoterminowe priorytety strategii transferu technologii w ramach Klastra Bioenergia dla Regionu  

 

Misja Klastra Bioenergia dla Regionu w zakresie transferu technologii 

Klaster Bioenergia dla Regionu jest powiązaniem kooperacyjnym, funkcjonującym od 2007 roku i w 15-letnim okresie działalności uaktualniał i doprecyzowywał misję, wizje i strategie działania w długiej, średniej i krótkookresowych perspektywach. 

Misją Klastra Bioenergia dla Regionu jest kreowanie warunków dla zrównoważonego, pro-środowiskowego rozwoju lokalnego w oparciu o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 

Wizja Klastra Bioenergia dla Regionu 

 1. W roku 2030 Klaster Bioenergia dla Regionu będzie wiodącym środkowoeuropejskim powiązaniem kooperacyjnym, posiadającym własne specjalizacje z zakresu inżynierii środowiska i energetyki opartej o odnawialne źródła energii, opatentowane i wprowadzone na rynek europejski autorskie produkty i usługi, nowoczesną bazę laboratoryjną, o zasięgu międzynarodowym dedykowaną OZE oraz sieć partnerów gospodarczych i naukowych na całym świecie. 

 

Cele strategiczne Klastra Bioenergia dla Regionu 

Cele strategiczne Klastra Bioenergia dla Regionu wynikają z misji Klastra i są powiązane ze zintegrowanym  pakietem działań Komisji Europejskiej – tzw. Europejskim Zielonym Ładem. 

 

 

 • CEL STRATEGICZNY 1: Poprawa doskonałości zarządzania Klastrem w celu świadczenia usług i udzielania pomocy de minimis członkom Klastra
  • Cel operacyjny 1.1: Wdrożenie najlepszych praktyk i systemów zarządzania
  • Cel operacyjny 1.2: Ulepszenie strony internetowej Klastra jako aktywnej i dwukierunkowej platformy komunikacyjnej dla przekazywania informacji o usługach CTT OZE i dzielenia się wiedzą z zakresu specjalizacji klastra,  
   • Poziom operacyjny 1.3: Wdrożenie CRM Collaboration Project Management, aplikacji ułatwiającej kontakty członków Klastra, takich jak np. Bitrix24 lub podobne,  
   • Poziom operacyjny 1.4: Usprawnienie systemu udzielania pomocy de minimis członkom Klastra 
   • Poziom operacyjny 1.5: Wdrożenie systemu opłat za wybrane usługi świadczone przez koordynator Klastra.  
 • CEL STRATEGICZNY 2: Poprawa poziomu innowacyjności, umiejętności marketingowych i sprzedażowych członków Klastra
  • Poziom operacyjny 2.1: Zwiększanie świadomości na temat podejścia do otwartych innowacji oraz rozwijanie specyficznych umiejętności dzielenia się wiedzą w ramach klastra,
  • Poziom operacyjny 2.2: Rozwijanie kompetencji w zakresie kluczowych technologii, umiejętności dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami w obszarze specjalizacji Klastra 
   • Cel operacyjny 2.3: Wzmocnienie zdolności wspólnej realizacji projektów B+R,
   • Cel operacyjny 2.4: Budowanie symbiozy przemysłowej pomiędzy członkami Klastra
   • Cel operacyjny 2.5.: Wdrożenie standardowej procedury wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej.  
 • CEL STRATEGICZNY 3: Rozwój nowych usług dla członków Klastra, mających na celu wzmocnienie ich konkurencyjność na poziomie krajowym i europejskim
  • Cel operacyjny 3.1: Regularne szkolenia i warsztaty, podnoszące kompetencje w zakresie transferu i wymiany technologii, wiedzy i najlepszych praktyk,  
  • Cel operacyjny 3.2: Regularne zapraszanie do realizacji wspólnych projektów B+R, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza w ramach Europejskiego Zielonego Ładu
 • CEL STRATEGICZNY 4: Ułatwienie strategicznego i zrównoważonego uczestniczenia członków Klastra w partnerstwach projektowych
  • Cel operacyjny 4.1: Stymulowanie udziału członków klastra w działalności B+R na poziomie krajowym i unijnym,  
  • Cel operacyjny 4.2: Wspieranie interdyscyplinarnych, międzysektorowych i ponadnarodowych projektów członków Klastra 
 • CEL STRATEGICZNY 5: Budowanie  międzysektorowych i ponadnarodowych synergii i łańcuchów wartości z branżą odnawialnych źródeł energii, budowlaną, efektywności energetycznej, przetwarzania odpadów i nowoczesnej żywności, opakowań
  • Cel operacyjny 5.1: Regularne spotkania międzysektorowe typu matchmaking w celu przygotowania wspólnych projektów B+R,  
  • Cel operacyjny 5.2: Regularne spotkania międzynarodowe typu matchmaking w celu przygotowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.  
 • CEL STRATEGICZNY 6: Zwiększenie rozpoznawalności klastra
  • Cel operacyjny 6.1: Podniesienie poziomu jakości i częstotliwości komunikacji w ramach Klastra, 
  • Cel operacyjny 6.2: Zaktywizowanie działań promocyjnych Biura Klastra i utworzenie stanowiska Kierownika Biura Klastra BdlaR, 
  • Cel operacyjny 6.3: Dystrybucja wśród członków Klastra oferty wsparcia CTT OZE wraz z aktualnym regulaminem i zasadami korzystania z infrastruktury i usług CTT OZE, 
  • Cel operacyjny 6.4:  Dystrybucja wśród członków Klastra newslettera z informacjami o sytuacji w branży OZE, w podziale na sektory: biogazu i biometanu, małych elektrowni wiatrowych, przetwórstwa biomasy, fotowoltaiki etc. oraz z informacjami o otwierających się źródłach finansowania OZE;  
  • Cel operacyjny 6.5:  Organizowanie on-line kwartalnych spotkań członków Klastra, podczas których będą prezentowane aktualnie realizowane projekty B+R z obszarów specjalizacji Klastra, 
  • Cel operacyjny 6.6: Organizowanie co najmniej raz 2 razy w roku spotkania członków Klastra w siedzibie CTT OZE.