Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Aktualności

Zarządzanie efektywnością energetyczną w mikro i małej firmie

25-11-2013

Zapraszamy mikro i małe firmy z województwa łódzkiego i mazowieckiego do bezpłatnego udziału w projekcie  w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.


Projekt " Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw" skierowany jest do przedsiębiorstw spełniających łącznie następujące warunki:


 • należą do kategorii mikro / małych przedsiębiorstw *;
 • działają w branży: energetyka (PKD sekcja D), przetwórstwo przemysłowe (PKD sekcja C), budownictwo (PKD sekcja F) *
 • posiadają siedzibę na terenie województwa łódzkiego / mazowieckiego*
 • zużywają rocznie nie mniej niż 500 GJ (138,9 MWh) energii (w tym energii cieplnej, elektrycznej, mechanicznej i innej).
 • są uprawnione do skorzystania z pomocy de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

Projekt zostanie przeprowadzony w następujących etapach:
Etap I: audyt energetyczny, który pozwoli na:

 • ocenę stanu technicznego obiektów, urządzeń technicznych i instalacji, w ktorych użytkowana jest energia;
 • analizę organizacji zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 • analizę rzeczywistego zużycia energii w przedsiębiorstwie;
 • wskazanie usprawnień służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa;
 • obliczenie oszczędności energii oraz kosztów wdrożeniowych wynikających ze wskazanych usprawnień.

Rezultatem etapu I jest raport zawierający powyższe elementy.

Etap II: doradztwo ze wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego, tj. doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w raporcie z Etapu I działań zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, o co najmniej 5%.


Główne korzyści wynikające z udziału w projekcie:

 • uzyskanie informacji na temat zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne i instalacje funkcjonujące w przedsiębiorstwie;
 • otrzymanie kompleksowej oceny efektywności energetycznej zachodzących procesów oraz systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 • wskazanie usprawnień optymalizujących zużycie energii i prowadzących do obniżenia kosztów utrzymania i eksploatacji przedsiębiorstwa;
 • oszacowanie możliwych do uzyskania oszczędności energii oraz kosztów inwestycyjnych proponowanych usprawnień;
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne;
 • zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstwa;
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego wartości rynkowej;
 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa jako świadomego swoich wpływów na środowisko naturalne i działającego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • analiza zachowań pracowników, klientów, dostawców, itd. pod względem efektywności wykorzystania energii

Usługi w ramach projektu finansowane są z pomocy de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis).

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.bioenergiadlaregionu.eu/pl/zarzadzanie-efektywnoscia-/


                           

                Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.