Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

Data rozpoczęcia:2011-02-10
Data zakończenia:2011-07-15
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Cel projektu:Celem projektu była analiza poziomu innowacyjności przedsiębiorstw i ich zapotrzebowania na innowacje produktowe i procesowe oraz ocena skłonności firm do współpracy z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami otoczenia biznesu.

O projekcie

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację i weryfikację następujących celów szczegółowych obejmujących swoim zakresem analizę i ocenę:

  • obecnego poziomu innowacyjności badanych podmiotów,
  • zapotrzebowania badanych podmiotów na innowacje w zakresie innowacji produktowych i procesowych,
  • skłonności badanych podmiotów do współpracy w ramach realizowanych przez nie projektów innowacyjnych z innymi przedsiębiorstwami oraz organizacjami otoczenia biznesu,
  • wykorzystania narzędzi marketingu zarówno na poziomie realizacji procesów innowacji, jak i w transferze wiedzy i technologii,
  • wykorzystania źródeł finansowania projektów o charakterze innowacyjnym.

 

W ramach projektu przebadano 300 przedsiębiorstw z wybranych województw Polski. Badanie zrealizowano z wykorzystaniem techniki CATI.

Realizatorem Projektu była Politechnika Łódzka – Wydział Organizacji i Zarządzania. SDG Pro-Akademia odpowiadała za realizację badań ilościowych.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

lista projektów