Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

Data rozpoczęcia:2010-09-23
Data zakończenia:2010-12-15
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Celem badania było uzyskanie kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy na temat projektów szkoleniowych, realizowanych w województwie podkarpackim i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

O projekcie

Do grudnia 2010 r. przeprowadzonych zostało ponad 1200 wywiadów telefonicznych z uczestnikami projektów szkoleniowych przyjętych do realizacji przez WUP w Rzeszowie. Kilkanaście osób spośród ankietowanych zaproszono na wywiady indywidualne. Uzyskaną wiedzę o projektach szkoleniowych wzbogaciły również wywiady grupowe z ich realizatorami, wywiad z przedstawicielami IP, panel ekspertów i studia przypadków. Całość zebranego materiału uzupełniła analiza dokumentów (m.in. wniosków o dofinansowanie projektów), analiza SWOT, mapowanie regionalne oraz benchmarking. Zastosowanie tych metod/technik badawczych miało na celu uzyskanie kompleksowej i usystematyzowanej wiedzy na temat realizowanych w województwie projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar badań obejmował tematykę oferowanego wsparcia, grupy odbiorców, zasięg, badanie miało również na celu określenie stopnia skuteczności i efektywności szkoleń oraz dopasowania ich do potrzeb regionalnego rynku pracy i potencjalnych odbiorców. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.

 

Do pobrania:
Raport końcowy
Aneksy
Streszczenie raportu

 

 

 

 

 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

lista projektów