Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

EURIS
European Collaborative and Regional Open Innovation Strategies

Data rozpoczęcia:2010-06-01
Data zakończenia:2011-03-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Zagraniczne wizyty studyjne
Zasięg projektu - kraj:, , , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem udziału SDG Pro-Akademia w projekcie jako Obserwator Regionalny było zwiększenie korzyści czerpanych przez Województwo Łódzkie z udziału w Projekcie oraz opracowanie założeń merytorycznych podprojektów.

O projekcie

Celem projektu EURIS jest wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań i rozwoju, a tym samym przyczynienia się do powstania Europejskiego Obszaru Badań. Projekt nakierowany jest na rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz przykłady dobrych praktyk. Wynikiem projektu będzie rozwój nowych modeli i polityk w obszarze regionalnych systemów innowacyjnych, czego efektem będzie opracowanie rekomendacji i ich wdrożenie na poziomie regionalnym.

Partnerzy projektu pochodzą z pięciu regionów Europy, są to: Navarra Government (Hiszpania), Stuttgart Region Economic Development Corporation (Niemcy), Brainport Development NV (Holandia), West-Transdanubian Regional Development Agency oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi. Projekt EURIS rozpoczął się w styczniu br. i potrwa do końca 2013 roku.

CBI Pro-Akademia uczestniczyło w EURISie jako Obserwator Regionalny w celu maksymalizacji korzyści wynikających z udziału Województwa Łódzkiego w projekcie. W wyniku współpracy CBI Pro-Akademia z innymi Obserwatorami z Niemiec, Holandii i Węgier powstał podprojekt InfoPro.

Program INTERREG IVC jest realizowany w ramach 3 celu Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Swym zasięgiem obejmuje 27 państw UE oraz Norwegię i Szwajcarię. Ogólnym celem niniejszego Programu jest poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego w obszarach: innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, ochrony środowiska a także wkład w unowocześnienie gospodarki oraz wzrost konkurencyjności w Europie. Cel ten jest realizowany poprzez wymianę, współdziałanie oraz transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Dzięki temu, pomyślnie zrealizowane w innych regionach inicjatywy mogą być rozpowszechnione w całej Europie.

Więcej informacji nt. Programu INTERREG IVC można uzyskać na stronie www.interreg4c.eu.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
lista projektów