Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Data rozpoczęcia:2008-08-08
Data zakończenia:2008-12-15
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Publikacje
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem badania było wzmocnienie koordynacji polityki spójności z innymi politykami unijnymi, krajowymi, sektorowymi i regionalnymi w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej przez beneficjentów funduszy strukturalnych.

O projekcie

Badanie miało charakter ogólnopolski. Operacyjnym celem badania było opracowanie rekomendacji dla instytucji zarządzających, wdrażających, monitorujących, oceniających i kontrolujących Narodową Strategię Spójności, tak, aby przy wykorzystaniu instrumentów strukturalnych, osiągnąć jak najwyższą ich efektywność w zakresie podejmowania współpracy międzynarodowej przez beneficjentów funduszy strukturalnych.

Badanie i analiza zostały przygotowane w okresie sierpień – grudzień 2008 przez zespół badawczy, złożony z pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, koordynowany przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia.

Analiza, wnioski i rekomendacje zostały sporządzone na podstawie informacji uzyskanych od jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli zarządzania, przedsiębiorstw – dużych, średnich, małych i mikro, uczelni i szkół ponadgimnazjalnych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych oraz parków naukowo-technologicznych.

Cele szczegółowe badania:

  1. zebranie danych, które posłużyły do zidentyfikowania i sklasyfikowania podstawowych czynników, wpływających na sukces podejmowanej współpracy międzynarodowej przez JST, NGOs,przedsiębiorstwa, a zwłaszcza MSP, szkoły i uczelnie oraz parki technologiczne - beneficjentów funduszy strukturalnych w kontekście Narodowej Strategii Spójności;
  2. wskazanie podstawowych barier - prawnych, finansowych, organizacyjnych, społecznych,psychologicznych i kulturowo- obyczajowych, utrudniających nawiązywanie i utrzymywanie partnerstwa międzynarodowego;
  3. zidentyfikowanie czynników, które poddają się wpływom polityki pro-rozwojowej państwa i strategii otwierania się polskiego systemu społeczno-gospodarczego na współpracę międzynarodową i implementację dobrych praktyk europejskich;
  4. ustalenie, na bazie zebranych danych, w jakich programach międzynarodowych, w kontekście realizacji Narodowej Strategii Spójności, polskie podmioty mają szanse na najbardziej efektywne współdziałanie projektowe;
  5. sformułowanie rekomendacji dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczących wypracowania bardziej efektywnego, motywacyjnego i opartego na racjonalnych przesłankach podejścia do kształtowania otwartości polskiej gospodarki na współpracę międzynarodową w kontekście wdrażania Narodowej Strategii Spójności i tworzenie przyjaznego środowiska społeczno-ekonomicznego dla współpracy międzynarodowej.

Rekomendacje, płynące z wyników badania dostarczyły wsparcia merytorycznego instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programów operacyjnych na lata 2007-2013, zwłaszcza tych, które przewidują bezpośrednie wspieranie współpracy międzynarodowej, czyli Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
 

Raport w języku polskim i angielskim jest dostępny na stronie:

http://www.proakademia.eu/pl/wspieranieinnowacyjnosci/publikacje-on-line/publikacje-ekspertow-sdg-pro-aka/art4,raport-z-badania-determinanty-rozwoju-wspolpracy-miedzynarodowej-beneficjentow-funduszy-strukturalnych-.html

 Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna


 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

lista projektów