Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Data rozpoczęcia:2011-09-22
Data zakończenia:2014-08-22
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Publikacje, Szkolenia
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza, Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Celem projektu jest propagowanie koncepcji zarządzania zasobami naturalnymi w okresie reorientacji lokalnej polityki gospodarczej przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju w subregionie konińskim.

O projekcie

Projekt stanowił praktyczną realizację zapisów „Programu wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi”, w ramach projektu systemowego „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji”, Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne strategie innowacji.

Projekt wynikał z przesłanek będących następstwem zmieniających się uwarunkowań zarówno prawnych, gospodarczych i społecznych dotyczących sposobów i mechanizmów zarządzania zasobami naturalnymi. W dzisiejszym świecie zarządzanie zasobami naturalnymi stało się wyzwaniem dla ludzi, którzy codziennie mają styczność ze sprzecznymi wymaganiami planowania, produkcji oraz ochrony środowiska. Poważnym problemem, istniejącym, co prawda od zawsze, ale obecnie nabierającym zupełnie innego wymiaru, jest ograniczoność zasobów naturalnych. Nie chodzi tylko o surowce, ale o zasoby w szeroko rozumianym znaczeniu. Prowadzona od wieków rabunkowa gospodarka zasobami naturalnymi, a także rozwój szeroko rozumianego przemysłu przy jednoczesnym braku troski o środowisko doprowadziły do sytuacji, w której zagrożone są nawet tzw. zasoby odnawialne. Dlatego też koniecznym jest tworzenie programów umożliwiających harmonijne połączenie oczekiwań społecznych i potrzeb gospodarki z koniecznością racjonalnego gospodarowania zasobami będącego swoistym zestawem sposobów reagowania na potencjalne zmiany.

Projekt został podzielony na 4 zadania:
ZADANIE 1 - Analiza przyjętych dokumentów lokalnego szczebla samorządowego i administracyjnego oraz eksperckich opracowań i badań wykonanych na zlecenie instytucji i organów samorządowych, administracyjnych działających w ramach subregionu konińskiego, a swoim zakresem obejmujących problematykę zarządzania zasobami naturalnymi, w kontekście wykorzystania potencjału gospodarczego i ludzkiego subregionu.

ZADANIE 2 - Kompleksowa organizacja trzech bezpłatnych warsztatów tematycznych skierowanych osobno do przedstawicieli społeczności lokalnych, przedstawicieli przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych.

ZADANIE 3 – Sporządzenie opracowania wskazującego kierunki optymalizacji działań samorządów subregionu konińskiego poprzez określenie schematów postępowania uwzględniających aktualne i potencjalne przyszłe problemy związane z zarządzaniem szeroko rozumianymi zasobami naturalnymi w kontekście wykorzystania potencjału gospodarczego i ludzkiego subregionu, z jednoczesnym uwzględnieniem tendencji i zmian zachodzących w tym zakresie w Polsce i Europie.

ZADANIE 4 - Kompleksowa organizacja bezpłatnego warsztatu podsumowującego skierowanego do decydentów przedstawicieli instytucji i organów samorządów lokalnych mającego na celu prezentację wyników przeprowadzonych analiz i wniosków zawartych w sporządzonym w ramach realizacji zadania 3 opracowaniu.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

lista projektów