Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013

Data rozpoczęcia:2009-06-01
Data zakończenia:2009-11-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem ewaluacji była ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w szczególności ochrony środowiska, równości szans i społeczeństwa informacyjnego.

O projekcie

Badaniem zostali objęci przewodniczący oraz członkowie Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013, kadra zarządzająca oraz pracownicy IZ i IP2 RPO WO 2007-2013, członkowie Komisji Konkursowej Oceny Wniosków RPO WO 2007-2013 oraz wnioskodawcy i wnioski o dofinansowanie.

Badanie zostało zrealizowane w oparciu o pięd następujących narzędzi ewaluacyjnych:

 • analiza danych zastanych (desk research/badanie gabinetowe);
 • wywiad kwestionariuszowy typu CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview);
 • indywidualny wywiad pogłębiony IDI (ang. Individual in-Depth Interview);
 • diada homogeniczna (wywiad z dwoma respondentami jednocześnie);
 • analiza SWOT.

Badanie pozwoliło na wyciągnięcie szeregu ważnych wniosków:

 1. Ogólna ocena stanu wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013 jest pozytywna. Występuje pełna zgodność pomiędzy strategicznymi i operacyjnymi dokumentami RPO WO 2007-2013 w zakresie polityk horyzontalnych a regulacjami na poziomie Polski i Unii Europejskiej.
 2. Osoby i instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie RPO WO 2007-2013 posiadają teoretyczną wiedzę na temat polityk horyzontalnych na wysokim poziomie, jednak stopień zrozumienia i akceptacji dla europejskich polityk horyzontalnych jest różny tak w zależności od badanej grupy, jak i w odniesieniu do konkretnej polityki.
 3. Polityka horyzontalna ochrony środowiska jest w sposób naturalny w pełni akceptowana na poziomie deklaratywnym, jak i w znacznym stopniu na poziomie indywidualnych postaw i zachowań.
 4. Akceptowana, ale niedostatecznie wprowadzana w życie, jest polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jej znaczenie jest rozumiane i doceniane, lecz wdrożenie pozostawia się na przyszłość.
 5. Najwięcej problemów wszystkim grupom badawczym przysparza polityka równości szans. Prawidłowe rozumienie i rzeczywista akceptacja dla kwestii równości szans, a zwłaszcza równego traktowania kobiet i mężczyzn nie są satysfakcjonujące.
 6. Najpoważniejszym zdiagnozowanym problemem związanym z wdrażaniem polityk horyzontalnych jest brak zintegrowanego i holistycznego podejścia do inwestycji finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013.
 7. Ważnym wnioskiem z badania jest konieczność podjęcia działań, które zmienią postrzeganie RPO WO 2007-2013 i polityk horyzontalnych w kontekście przyszłego okresu programowania, kiedy to fundusze strukturalne będą odgrywały mniejszą rolę.

 

 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

lista projektów