Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Efektywność działań administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej MŚP

Data rozpoczęcia:2014-02-01
Data zakończenia:2014-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP
Cel projektu:Celem projektu było zbadanie aktywności innowacyjnej MŚP i jej uwarunkowań, m.in. identyfikacja determinant sprzyjających i utrudniających podejmowanie przedsięwzięć innowacyjnych.

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

lista projektów