Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Wsparcie implementacji zapisów umów dwustronnych Ukrainy i Światowej Organizacji Handlu (WTO) na poziomie MŚP

Data rozpoczęcia:2008-05-01
Data zakończenia:2008-12-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Szkolenia
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Cel projektu:Celem projektu była poprawa sytuacji ukraińskich małych i średnich przedsiębiorstw dzięki podejmowaniu przez nie eksportu na Jednolity Rynek Europejski oraz tworzenie klimatu sprzyjającego integracji z Unią Europejską i Światową Organizacją Handlu.

O projekcie

Projekt był realizowany na Wschodniej Ukrainie i swoim zasięgiem objął obszar ok. 225 tys.km2 i jego dorosłych mieszkańców czyli ok. 14,5 mln osób.

Projekt adresowany był do:

 • małych i średnich przedsiębiorstwa z potencjałem eksportowym;
 • organizatorów eksportu; 
 • administracji lokalnej;
 • studentów i doktorantów, specjalizujących się w tematyce eksportu na Jednolity Rynek UE; 
 • mediów – dziennikarze lokalnych periodyków.

W ramach projektu miały miejsce następujące grupy działań:

I. Szkolenia

 • Komponent I: na temat zasad handlu w ramach Światowej Organizacji Handlu organizowane we współpracy organizacyjno - logistycznej z partnerem ukraińskim - Charkowską Izbą Przemysłowo- Handlową.

  Szkolenia odbyły się w Charkowie. Przeprowadzono 40 godz. Szkoleń, w których uczestniczyli: przedstawiciele (pracownicy, właściciele) małych i średnich przedsiębiorstw- różne branże, organizatorzy eksportu – Izby Przemysłowo- Handlowe, administracja lokalna (przedstawiciele Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego), dziennikarze lokalnych periodyków.

  W szkoleniach komponentu I udział wzięło 190 przedsiębiorców.

 • Komponent II: na temat marketingu eksportowego oraz techniki i organizacji wymiany handlowej z partnerami z WTO, ze szczególnym uwzględnieniem UE we współpracy z Charkowską Izbą Przemysłowo- Handlową .

  Szkolenia odbywały się w Charkowie, Dniepropietrowsku, Doniecku, Ługańsku.

II. Konferencje informacyjne w:
1. Charkowie - podsumowanie szkoleń na Ukrainie
2. Łodzi - podsumowanie projektu

III. Wizyta studyjna grupy 30 ukraińskich przedsiębiorców w Polsce

IV. Prezentacja potencjału eksportowego Wschodniej Ukrainy w Instytucie Europejskim

V. Strona internetowa.

Dowodem na trafność zaoferowanej tematyki (tak aktualnej dla Ukrainy) oraz uznania dla wiedzy i profesjonalizmu wykładowców jest o wiele większa liczba przeszkolonych osób i firm niż zakładano. Początkowo zakładaliśmy przeszkolenie 540 uczestników (w tym przedsiębiorców, przedstawicieli administracji lokalnej, organizatorów eksportu studentów i pracowników naukowych), w efekcie zostało przeszkolonych 704 uczestników.

Dużym wyzwaniem dla Organizatorów było skompletowanie grupy uczestników wizyty studyjnej do Polski, z uwagi na ogromne zainteresowanie kilkudziesięciu osób. Podstawowym kryterium zakwalifikowania się uczestników do wyjazdu było opracowanie oferty eksportowej firmy w języku angielskim i/lub polskim.

Zostały zrealizowane następujące bezpośrednie cele projektu:

 • przekazano realne wsparcie merytoryczne i materialne dla ukraińskich MŚP z potencjałem eksportowym;
 • podniesiona została wiedza MŚP na temat nowoczesnego handlu międzynarodowego i zasad wchodzenia na rynki WTO, a w szczególności na Jednolity Rynek Europejski;
 • wzbogacono wiedzę studentów handlu zagranicznego w ramach WTO;
 • dokonał się transfer polskich doświadczeń w zakresie rozwijania eksportu;
 • umożliwiono zaprezentowanie ukraińskim firmom swojej oferty eksportowej;
 • zwiększono świadomość społeczną obywateli Ukrainy w zakresie akcesji kraju do Światowej Organizacji Handlu; 
 • przekazano polskiemu społeczeństwu wiedzy o pomocy rozwojowej.

Realizacja powyższych celów pozwoli na przyśpieszenie rozwoju sektora MŚP na Wschodniej Ukrainie. Nawiązane przez ukraińskie MŚP kontakty handlowe z polskimi partnerami pozwolą na podjęcie w najbliższym czasie eksportu na Jednolity Rynek Europejski.
 

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 roku

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more

Zamawiający

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Partnerzy

Charkowska Izba Przemysłowo-Handlowa

Charkowska Izba Przemysłowo-Handlowa

lista projektów