Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Laboratorium Bioprocesowe

Laboratorium Bioprocesowe ukierunkowane jest na rozwój innowacyjnych technologii pozyskiwania paliw gazowych i ciekłych z materiałów organicznych, a także przetwarzania ścieków przemysłowych. Istotną dziedziną badawczą jest produkcja wysokoenergetycznego biogazu z biomateriałów pochodzenia przemysłowego, komunalnego i rolniczego oraz surowców odpadowych (m.in. ścieków).

W ramach Laboratorium dostępne są stanowiska, które umożliwiają:

  • analizę biochemiczną potencjału metanogennego uwzględniającą ocenę ilościową oraz jakościową produkowanego biogazu;
  • oznaczanie fizyko-chemiczne podstawowych parametrów fizyko-chemicznych w roztworach wodnych i ściekach takich jak: ChZT, BZT, OWO, N ogólny, lotne kwasy tłuszczowe, N-NH4+, pH oraz przewodnictwo;
  • oznaczanie parametrów fizyko-chemicznych materiałów organicznych przy użyciu pieca, suszarki, wagi oraz analizatora elementarnego.

W ramach współpracy oferujemy:

  • ocenę ilościową i jakościową biogazu generowanego z biomasy i odpadów różnego typu (analiza biochemicznego potencjału metanogennego BMP);
  • analizę fizyko-chemiczną cieczy fermentacyjnych i odcieków z procesu fermentacji, analizę fizyko-chemiczną ścieków;
  • optymalizację składu materiału wsadowego do procesu produkcji biogazu (wzajemne proporcje ko-substratów i substratu do inokulum);
  • usługi wdrażania nowoczesnych technologii pozyskiwania odnawialnej energii dla MŚP, w tym specjalistyczne usługi doradcze i ekspertyzy.
Słowa kluczowe: biogaz, paliwa gazowe i płynne, analizy fizyko-chemiczne, biochemiczny potencjał metanogenny, materiał wsadowy, ścieki