Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Laboratorium Biomasy i Waloryzacji Odpadów

Laboratorium Biomasy i Waloryzacji Odpadów ukierunkowane jest na rozwój innowacyjnych technologii przetwarzania biomasy na cele energetyczne. Istotną dziedziną badawczą Laboratorium jest analiza parametrów fizyko-chemicznych biomasy w aspekcie efektywnego pozyskiwania czystej energii. Specjalizacją Laboratorium są technologie toryfikacji i pelletowania biomasy, a także badania nad roślinami energetycznymi w odniesieniu do określonych warunków glebowych, zwłaszcza gleb zdegradowanych.

W ramach Laboratorium oferowane są szczegółowe analizy parametrów fizyko-chemicznych biomasy przy użyciu m.in. pieca, suszarki, wagi oraz analizatora elementarnego.

Laboratorium Biomasy i Waloryzacji Odpadów jest wyposażone w przemysłową linię do suszenia i granulacji biomasy, w tym słomy, wierzby energetycznej i innych roślin energetycznych. Linia technologiczna obejmuje:

 • rozdrabniacz,
 • automatyczny podajnik surowca mokrego z tarczowym odsiewaczem większych frakcji,
 • łańcuchowy wygarniacz podłogowy z płynną regulacją ilości podawanego surowca,
 • korytowy przenośnik ślimakowy mokrego surowca, dozujący mokry surowiec do zasypu suszarni bębnowej,
 • automatyczny palnik suszarni z zasobnikiem paliwa, 
 • stalowy piec suszarni z kominem awaryjnym zrzutu spalin,
 • suszarnia o wydajności 100kg/h z wentylatorem transportowym umożliwiającym pneumatyczny transport surowca o napędzie pasowym i z ramą nośną oraz odpylaczem cyklonowym zapewniającym oddzielenie suche surowca od pary wodnej i gazów powstałych w procesie suszenia, wyposażonym w dozownik celkowy oddzielający układ suszarni od układu odbierającego,
 • przenośnik ślimakowy umożliwiający pracę rewersyjną,
 • zespół urządzeń domielania i buforowania surowca mający na celu przygotowanie frakcji wysuszonego surowca (młyn bijakowy) do celów produkcji pelletu oraz chwilowego zmagazynowania w zbiorniku zapewniającym ciągłość dozowania do zainstalowanego granulatora,
 • granulator o mocy 18,5 kW,
 • chłodnica pelletu.

Słowa kluczowe: biomasa, toryfikacja biomasy, pelletowanie, rośliny energetyczne, wartość opałowa, termograwimetr, bomba kalorymetryczna, czysta energia

Wyznaczanie wartości opałowej

      W Laboratoriach CTT OZE można wyznaczyć wartości opałowe analizowanych próbek. W tym celu należy przeprowadzić pomiar ciepła spalania, wilgotności oraz zawartości wodoru.

 

     Do pomiaru ciepła spalania wykorzystuje się bombę kalorymetryczną PARR 6400 CALORIMETER. Odważka badanego materiału w postaci sprasowanej pastylki jest spalana w atmosferze tlenu, którym napełnia przed pomiarem bombę pod ciśnieniem 2-2,5 MPa. 

 

     Pomiar wilgotności wykonywany jest w Termograwimetrze ELTRA TGA THERMOSTEP. Badane próbki o masie ok. 5 mg ulegają termicznej degradacji w temperaturze od 20°C do 320°C bez dostępu tlenu, w atmosferze obojętnej (najczęściej azot lub argon) w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Termowaga rejestruje ubytek masy poszczególnych komponentów badanego typu biopaliw. Termograwimetr służy również do wyznaczania zawartości popiołów i części lotnych w badanych próbkach. 

 

     Zawartość pierwiastka wodoru oraz węgla i siarki wyznaczany jest za pomocą Analizatora elementarnego ELTRA CHS-580. Bazuje on na klasycznej metodzie Pregl-Dumas, w której próbki są spalane w atmosferze czystego tlenu, a otrzymane związki są analizowane przy użyciu chromatografii frontalnej.

 

Aparatura służąca do wstępnego przygotowania biomasy do analizy

 • Młynki mechaniczne i elektryczne, kruszarki (wstępne rozdrobnienie biomasy)

 

 • Sita różnej wielkości, urządzenie do automatycznego przesiewania granulatów (wstępna granulacja, ujednolicenie kształtów)

 

 • Praska do wytwarzania pastylek z biopaliw i/lub z miału węglowego (służąca do wstępnego przygotowania próbek do określenia ciepła spalania w bombie kalorymetrycznej)

 

 • Waga elektroniczna oraz waga precyzyjna mechaniczna (pomiar wagi badanych próbek biomasy)