Klaster Bioenergia dla Regionu

Rozwiń menu ▼

Oferta laboratorium

Laboratorium Biomasy

Laboratorium Biomasy ukierunkowane jest na rozwój innowacyjnych technologii przetwarzania biomasy na cele energetyczne. Istotną dziedziną badawczą Laboratorium jest analiza parametrów fizyko-chemicznych biomasy w aspekcie efektywnego pozyskiwania czystej energii. Specjalizacją Laboratorium są technologie toryfikacji i pelletowania biomasy, a także badania nad roślinami energetycznymi w odniesieniu do określonych warunków glebowych, zwłaszcza gleb zdegradowanych.

W ramach Laboratorium oferowane są szczegółowe analizy parametrów fizyko-chemicznych biomasy przy użyciu m.in. pieca, suszarki, wagi oraz analizatora elementarnego.

Laboratorium Biomasy jest wyposażone w przemysłową linię do suszenia i granulacji biomasy, w tym słomy, wierzby energetycznej i innych roślin energetycznych. Linia technologiczna obejmuje:

 • rozdrabniacz,
 • automatyczny podajnik surowca mokrego z tarczowym odsiewaczem większych frakcji,
 • łańcuchowy wygarniacz podłogowy z płynną regulacją ilości podawanego surowca,
 • korytowy przenośnik ślimakowy mokrego surowca, dozujący mokry surowiec do zasypu suszarni bębnowej,
 • automatyczny palnik suszarni z zasobnikiem paliwa, 
 • stalowy piec suszarni z kominem awaryjnym zrzutu spalin,
 • suszarnia o wydajności 100kg/h z wentylatorem transportowym umożliwiającym pneumatyczny transport surowca o napędzie pasowym i z ramą nośną oraz odpylaczem cyklonowym zapewniającym oddzielenie suche surowca od pary wodnej i gazów powstałych w procesie suszenia, wyposażonym w dozownik celkowy oddzielający układ suszarni od układu odbierającego,
 • przenośnik ślimakowy umożliwiający pracę rewersyjną,
 • zespół urządzeń domielania i buforowania surowca mający na celu przygotowanie frakcji wysuszonego surowca (młyn bijakowy) do celów produkcji pelletu oraz chwilowego zmagazynowania w zbiorniku zapewniającym ciągłość dozowania do zainstalowanego granulatora,
 • granulator o mocy 18,5 kW,
 • chłodnica pelletu.

Słowa kluczowe: biomasa, toryfikacja biomasy, pelletowanie, rośliny energetyczne, wartość opałowa, termograwimetr, bomba kalorymetryczna, czysta energia

Wyznaczanie wartości opałowej

      W Laboratoriach CTT OZE można wyznaczyć wartości opałowe analizowanych próbek. W tym celu należy przeprowadzić pomiar ciepła spalania, wilgotności oraz zawartości wodoru.

 

     Do pomiaru ciepła spalania wykorzystuje się bombę kalorymetryczną PARR 6400 CALORIMETER. Odważka badanego materiału w postaci sprasowanej pastylki jest spalana w atmosferze tlenu, którym napełnia przed pomiarem bombę pod ciśnieniem 2-2,5 MPa. 

 

     Pomiar wilgotności wykonywany jest w Termograwimetrze ELTRA TGA THERMOSTEP. Badane próbki o masie ok. 5 mg ulegają termicznej degradacji w temperaturze od 20°C do 320°C bez dostępu tlenu, w atmosferze obojętnej (najczęściej azot lub argon) w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Termowaga rejestruje ubytek masy poszczególnych komponentów badanego typu biopaliw. Termograwimetr służy również do wyznaczania zawartości popiołów i części lotnych w badanych próbkach. 

 

     Zawartość pierwiastka wodoru oraz węgla i siarki wyznaczany jest za pomocą Analizatora elementarnego ELTRA CHS-580. Bazuje on na klasycznej metodzie Pregl-Dumas, w której próbki są spalane w atmosferze czystego tlenu, a otrzymane związki są analizowane przy użyciu chromatografii frontalnej.

 

Aparatura służąca do wstępnego przygotowania biomasy do analizy

 • Młynki mechaniczne i elektryczne, kruszarki (wstępne rozdrobnienie biomasy)

 

 • Sita różnej wielkości, urządzenie do automatycznego przesiewania granulatów (wstępna granulacja, ujednolicenie kształtów)

 

 • Praska do wytwarzania pastylek z biopaliw i/lub z miału węglowego (służąca do wstępnego przygotowania próbek do określenia ciepła spalania w bombie kalorymetrycznej)

 

 • Waga elektroniczna oraz waga precyzyjna mechaniczna (pomiar wagi badanych próbek biomasy)

Cennik

Lp.

Rodzaj analizy

Norma

Cena netto standardowa za jedną próbkę w trzech powtórzeniach [PLN]*

Cena netto - opłata ryczałtowa dla członków Klastra korzystających
z pomocy de minimis [PLN]*

Pomoc de minimis [PLN]*

1.

Przygotowanie próbki analitycznej

PN-G-04502:2014-11
PN-EN 15443:2011
PN-EN 14780:2011

75,0

45,0

30,0

2.

Oznaczenie ciepła spalania

(wymagana poz.1)

Metoda kalorymetryczna

PN-ISO 1928:2002
PN-EN 15400:2011
PN-EN 14918:2010

210,00

105,00

105,00

3.

Wyznaczenie zawartości procentowej siarki, wodoru i węgla

Analiza CHS

PN-G-04584:2001
PN-EN 15408:2011
PN-EN ISO 16994:2015-06

270,00

135,00

135,00

4.

Oznaczenie wilgotności
w próbce analitycznej

AnalizaTGA/Metoda suszarkowa

PN-EN ISO 18134-1:2015-11
PN-EN ISO 18134-2:2015-11
PN-EN ISO 18134-3:2015-11
PN-EN 15414-3:2011

105,0

60,0

45,0

5.

Wyznaczenie wartości opałowej – suma wymaganych poz.1,2,3,4

 

660,00

345,00

 315,00

6.

Oznaczenie wilgoci całkowitej

Metoda suszarkowa

PN-EN ISO 18134-1:2015-11
PN-EN ISO 18134-2:2015-11
PN-EN ISO 18134-3:2015-11

60,0

30,0

30,0

7.

Oznaczenie zawartości popiołu

AnalizaTGA/Metoda suszarkowa

PN-ISO 1171:2002
PN-EN 15403:2011
PN-EN ISO 18122:2016-01

105,00

60,00

45,00

8.

Oznaczenie zawartości części lotnych

AnalizaTGA/Metoda suszarkowa

PN-G-04516:1998
PN-EN 15402:2011
PN-EN ISO 18123:2016-01

105,00

60,00

45,00

* wg standardów Laboratorium Biomasowego, każdy pomiar wykonujemy w trzech powtórzeniach

 

Informacje dodatkowe:

- Przy zleceniu powyżej 20 próbek w miesiącu - rabat 10%

- Do ceny netto należy doliczyć 23% VAT

- Przygotowujemy indywidalne oferty na życzenie klienta