Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Laboratorium Efektywności Energetycznej i E-mobility

O Laboratorium

Laboratorium oferuje usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych, jednostek samorządowych oraz osób prywatnych w zakresie:

 • oceny zużycia energii cieplnej i elektrycznej przez klienta wraz z propozycjami usprawnień (audyt energetyczny oraz audyt efektywności energetycznej) 
 • sporządzania sprawozdań z osiągniętych efektów ekologicznych realizowanych przedsięwzięć
 • badań termowizyjnych budynków i urządzeń
 • rozwoju e-mobility

Ponadto do władz samorządowych skierowana jest oferta opracowania planów i strategii z zakresu efektywności energetycznej oraz klimatu, np. planów gospodarki niskoemisyjnej czy planów adaptacji do zmian klimatu. 

Słowa kluczowe: audyty efektywności energetycznej, badania termowizyjne, gospodarka niskoemisyjna, charakterystyka energetyczna budynków, obniżanie kosztów zakupu energii

Audyty efektywności energetycznej

Usługa audytu efektywności energetycznej skierowana jest do przedsiębiorstw oraz osób prywatnych chcących obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej, ciepła oraz paliw. W ramach audytu dokonana zostanie kompleksowa ocena stanu gospodarki energetycznej podmiotu oraz wskazane obszary możliwych usprawnień (np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie systemu zarządzania energią), a w przypadku przedsiębiorstw - również podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału firmy. Uzupełnieniem audytu będzie doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych działań zwiększających efektywność energetyczną, np. w zakresie finansowania inwestycji.

Korzyści dla przedsiębiorców z udziału w usłudze:

 • uzyskanie informacji na temat zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne i instalacje funkcjonujące w przedsiębiorstwie;
 • otrzymanie kompleksowej oceny efektywności energetycznej zachodzących procesów oraz systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
 • wskazanie usprawnień optymalizujących zużycie energii i prowadzących do obniżenia kosztów utrzymania i eksploatacji przedsiębiorstwa;
 • oszacowanie możliwych do uzyskania oszczędności energii oraz kosztów inwestycyjnych proponowanych usprawnień;
 • zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne;
 • zmniejszenie energochłonności przedsiębiorstwa;
 • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego wartości rynkowej;
 • poprawa wizerunku przedsiębiorstwa jako świadomego swoich wpływów na środowisko naturalne i działającego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • analiza zachowań pracowników, klientów, dostawców, itd. pod względem efektywności wykorzystania energii
 • otrzymanie opracowania mogącego być podstawą o ubieganie się o dofinansowanie działań zwiększających efektywność energetyczną

Korzyści dla osób prywatnych z udziału w usłudze:

 • uzyskanie informacji na temat oceny stanu energetycznego budynku oraz możliwościach usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energię
 • uzyskanie raportu z audytu termowizyjnego budynku
 • analiza możliwości zmniejszenia kosztów w związku ze zmianą sprzedawcy energii
 • porównanie kosztów ogrzewania budynku różnymi paliwami (np. węgiel, pellet, gaz, pompa ciepła)
 • dobór optymalnego źródła ciepła

Sprawozdania z osiągniętych efektów ekologicznych

Efekt ekologiczny określa zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w wyniku realizacji przedsięwzięcia. Określany jest jako różnica emisji przed i po przeprowadzeniu inwestycji. Sprawozdania z osiągniętych efektów ekologicznych, sporządzonych przez zewnętrzny podmiot, są wymagane przy rozliczaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Badania termowizyjne

Badania termowizyjne polegają na pomiarze rozkładu temperatury na powierzchni ciała za pomocą kamery termowizyjnej. Jest to pasywna, bezkontaktowa metoda pomiaru. Badanie pozwala na wykrycie następujących obszarów problemowych w budynkach:
 • położenie mostków cieplnych
 • nieszczelności okien
 • błędy w wykonaniu izolacji
 • zawilgocenia przegród budowlanych
 • wycieki w instalacjach
 • nieszczelności w dachach

Wczesne wykrycie powyższych problemów oraz ich usunięcie powoduje obniżenie kosztów oraz zwiększa komfort użytkowania obiektów.

Badania wykonujemy kamerą VIGOcam v60, wyposażoną w najnowszej generacji detektor o rozdzielczości 640×480 pikseli (czyli >307 tysięcy punktów pomiarowych). Dzięki temu, może być wykorzystywana w najbardziej wymagających aplikacjach (Energetyka, Budownictwo, Utrzymanie Ruchu, Badania i Rozwój, Medycyna i Weterynaria, Elektronika, Wojsko, Przemysł).

 

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Jednostki samorządu terytorialnego, które chcą pozyskać dotacje m.in. na termomodernizację budynków czy rozwój odnawialnych źródeł energii z funduszy UE, są zobowiązane do wdrożenia planów gospodarki niskoemisyjnej. Gminy, które posiadają PGN w perspektywie do 2020 roku, powinny go zaktualizować. Nowy PGN powinien zawierać w szczególności analizę realizacji dotychczasowych celów oraz wyznaczać nowe, dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza, redukcji zużycia energii, ilości energii pozyskiwanej z OZE oraz jej udziału w całości energii zużywanej w gminie. 


Plan gospodarki niskoemisyjnej sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy. Inteligentna i zrównoważona gospodarka energią przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju możliwości ekonomicznych, w szczególności dzięki rozwojowi energetyki zrównoważonej środowiskowo i efektywności energetycznej. Dzięki wdrożonym planom możliwe będzie prowadzenie długofalowych działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, co pomoże w zrównoważonym rozwoju polskich gmin.

Realizowane przez CTT OZE programy rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach obejmują m.in.:

 • analizę realizacji dotyczasowego Planu
 • bazy danych zawierające wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminach oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
 • szkolenia dla pracowników urzędów miejskich na temat problematyki związanej z tworzeniem i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
 • działania informacyjne i promocyjne,
 • przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowanych planów gospodarki niskoemisyjnej.

E-mobility

Głównym kierunkiem badań i transferu technologii w obszarze E-mobility jest poszukiwanie rozwiązań dla magazynowania energii z OZE na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych. W szczególności, Laboratorium zajmuje się takimi obszarami badawczymi jak:

 • Stacje ładowania samochodów elektrycznych zasilane z OZE oraz wodoru
 • Vehicle-to-grid oraz Grid-to-vehicle, czyli technologie włączania samochodów elektrycznych do inteligentnych sieci elektroenergetycznych
 • Lokalne multimodalne sieci transportowe
 • Integracja e-mobility w planowaniu smart cities.

Laboratorium wykorzystuje testowy pojazd Nissan Leaf oraz stację szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Stacja pozwala na ładowanie pojazdów w jednym z dwóch standardów: prądem stałym o mocy 20kW (CHAdeMO), który umożliwia skrócenie czasu ładowania do zaledwie 60 minut (do 80%), oraz prądem przemiennym. Ze stacji mogą skorzystać prawie wszystkie aktualnie dostępne na rynku, seryjnie produkowane samochody elektryczne. Dzięki temu, że CTT jest wyposażone w panele fotowoltaiczne, możliwe jest prowadzenie praktycznych badań nad zaopatrzeniem stacji w energię ze źródeł odnawialnych.