Klaster Bioenergia dla Regionu

 

 

Rozwiń menu ▼

Pomoc de minimis

Klaster Bioenergia dla Regionu jest realizatorem projekt pod nazwą „Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Zrealizowana inwestycja, czyli Centrum Transferu Technologii OZE  wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, umożliwiającym prowadzenie badań nad odnawialnymi źródłami energii ma słuzyć członkom Klastra Bioenergia dla Regionu.

Członkowie naszego powiązania  kooperacyjnego zainteresowani skorzystaniem z potencjału Centrum Transferu Technologii OZE mają prawo do uzyskania wsparcia, stanowiącego pomoc de minimis w części dotyczącej korzystania z CTT OZE.

Koordynator Klastra BdlaR będzie więc udzielał członkom Klastra Bioenergia dla Regionu, będącym przedsiębiorcami wsparcia stanowiącego pomoc de minimis w części dotyczącej korzystania z CTT OZE, stanowiącą różnicę pomiędzy odpłatnością za korzystanie z usług, materiałów, wartości, środków i wyposażenia, na warunkach rynkowych, a odpłatnością ponoszoną przez uczestnika powiązania kooperacyjnego BdlaR.

Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z § 35 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 (Dz.U. 2017 poz. 2021).

Odpłatność naliczana przez Koordynatora Klastra BdlaR nie może przekraczać kosztów ponoszonych przez Koordynatora z tytułu utrzymania lub udostępniania CTT OZE.

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie przez uczestnika powiązania kooperacyjnego pomocy de minimis jest zaświadczenie o pomocy de minimis wystawionego przez Koordynatora Klastra BdlaR czyli Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.